ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019


Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 10η Μαϊου 2018 ώρα 12.00 έως την 23η Ιουλίου 2018 ώρα 23.59

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο "Αιτιολογία Κατάθεσης" να αναγράφεται ανάλογα με το πρόγραμμα "ΠΕΣΥΠ" ή "ΕΠΠΑΙΚ"
καθώς και ο "Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
Είναι υποχρεωτικό να αναγραφεί και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
Η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων αποκλείει τον υποψήφιο από το δικαίωμα εγγραφής του στο Πρόγραμμα.
Επίσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής του παραβόλου (e-banking), στο πεδίο «Κωδικός Καταστήματος-Ταμία» θα συμπληρώσετε 000, ενώ στο πεδίο «Αριθμός Συναλλαγής» θα συμπληρώσετε τον κωδικό του εμβάσματος.

Έλαβα γνώση των οδηγιών και των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


Οδηγίες προς τους υποψήφιους


Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.