ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016


Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οδηγίες προς τους υποψήφιους

Έλαβα γνώση των οδηγιών και των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.


Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.