ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017


Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 22η Αυγούστου 2016 ώρα 12.00 έως την 14η Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 23.59

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο "Αιτιολογία Κατάθεσης" να αναγράφεται ανάλογα με το πρόγραμμα "ΠΕΣΥΠ" ή "ΕΠΠΑΙΚ"
καθώς και ο "Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
Δεν είναι υποχρεωτικό να αναγραφεί και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
Η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων αποκλείει τον υποψήφιο από το δικαίωμα εγγραφής του στο Πρόγραμμα.

Έλαβα γνώση των οδηγιών και των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. - Π.Ε.ΣΥ.Π. 2016 - 2017

Οδηγίες προς τους υποψήφιους


Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.