ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020


ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο "Αιτιολογία Κατάθεσης" να αναγράφεται ανάλογα με το πρόγραμμα "ΠΕΣΥΠ" ή "ΕΠΠΑΙΚ"
καθώς και ο "Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
Είναι υποχρεωτικό να αναγραφεί και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
Η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων αποκλείει τον υποψήφιο από το δικαίωμα εγγραφής του στο Πρόγραμμα.
Επίσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής του παραβόλου (e-banking), στο πεδίο «Κωδικός Καταστήματος-Ταμία» θα συμπληρώσετε 000, ενώ στο πεδίο «Αριθμός Συναλλαγής» θα συμπληρώσετε τον κωδικό του εμβάσματος.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης ο Yποψήφιος συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην διεκπεραίωση της αίτησης και γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για το απολύτως απαραίτητο για τον παραπάνω σκοπό χρονικό διάστημα, κατόπιν δε καταστρέφονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, με επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασής τους σε φορείς υπεύθυνους για την προώθηση, παρακολούθηση ή/και επιθεώρηση/έλεγχο της διαδικασίας αιτήσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι εξ ορισμού θα τύχουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα για τον παραπάνω σκοπό δεδομένα. Επίσης δηλώνει ότι παρέχει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, έχοντας διαμορφώσει στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.

Ο Yποψήφιος μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως με την ΑΣΠΑΙΤΕ για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς και για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τα άρθρα 15-21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δικαιωμάτων του.

Έλεγχος σειράς κατάταξης ΕΠΠΑΙΚ

Έλεγχος σειράς κατάταξης ΠΕΣΥΠ

Η κατηγορία Α αναφέρεται σε επιτυχόντες και η κατηγορία Β σε επιλαχόντες.
Πλέον, για τις επόμενες ενέργειές σας θα ενημερώνεστε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ, www.aspete.gr

Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΕΠΠΑΙΚ)

Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΠΕΣΥΠ)


Οδηγίες


Έλεγχος για τη συμμετοχή σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν απο το ΕΑΠ